ODK

Regulamin Rajdu Rowerowego Złoty Karp 2017

Załącznik nr 3 do Regulamin Złoty Karp 2017

REGULAMIN

RAJDU ROWEROWEGO ZŁOTY KARP 2017

 1. Cel rajdu
 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych  terenu GiM Odolanów.
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej.
 1. Organizator

Organizatorem Rajdu Rowerowego Złoty Karp jest Odolanowski Dom Kultury Bartosza 7, 63-430 Odolanów Tel. 62-733-13-08

Kierownictwo rajdu

Przewodnik grupy I Maciej Żuraw

Przewodnik grupy II Roman Mędykowski

 1. Termin rajdu 16 września 2017r.
 1. Trasa rajdu

Trasa rajdu Grupy I przebiega: start Odolanów Park Natury Zagroda, Garki,

Swieca I, Świca II, Swieca I, Odolanów Górka Odolanów ul Śłoneczna – Dworcowa Park Natury – Brama.

Trasa Grupy II przebiega: start Park Natury Zagroda, Odolanów, Kaczory, Wierzbno, Nabyszyce, Glisnica, Odolanów Park Natury

 1. Przebieg rajdu
 1. Zbiórka uczestników rajdu 16 września 2017r.
  1. Grupa I Park Natury Restauracja Zagroda przy  Bartosza godz.14.45
  2. Grupa II Park Natury przy Restauracji Zagroda ul. Bartosza , godzina 14.50
 2. Start rajdu:
 • GRUPA I – godz. 15.20
 • GRUPA II – godz. 15.15

W trakcie trwania rajdu planowane są dwa krótkie postoje.

 1. Meta i zakończenie rajdu Złoty Karp: /czasy powrotu przybliżone/

  1. - Grupa I 16:15
  2. - Grupa II godzina 16:45

Meta: Park Natury przy restauracji Zagroda przy ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów Indywidualny przyjazd i powrót do domu uczestników rajdu na własna odpowiedzialność.

 1. Organizacja rajdu
 1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. Organizator przewiduje dwie grupy uczestników każda maksymalnie 14 osób.
 3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej z 2 grup.
 6. Na czele każdej grupy stoi kierownik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 8. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii, złego samopoczucia lub innej przyczyny, uczestnik informuje kierownika wycieczki a ten organizatora.
 9. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 10. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

VII.Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
 3. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać koszulkę odblaskową
 4. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do Odolanowskiego Domu Kultury Bartosza 7.
 5. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 6. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 16 września 2017 roku. do godziny 14.00
 7. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 8. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
 9. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 10. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
 11. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 12. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 13. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
 14. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
 1. Obowiązki uczestników rajdu
 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 7. Stosowanie się do zakazów:
 8. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 9. używania otwartego ognia,
 10. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
 11. posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
 12. wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
 13. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 14. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:
 • zabrania na rajd telefonu komórkowego,
 • używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
 1. Zasady poruszania się na trasie rajdu
 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
 5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
 6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
 7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
 10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
 12. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu
 1. Zapewnienie kierownika prowadzącego przez trasę rajdu.
 2. Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 3. Zapewnienie możliwości korzystania z poczęstunku na mecie rajdu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa Rajdu Rowerowego Złoty Karp akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
 12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.
 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosfer
 16. rycznych może zostać odwołany.

 

 

Regulamin Imprezy Złoty Karp 2017r.

 

§1

 

Organizator Imprezy

 

 1. Organizatorem Imprezy jest Odolanowski Dom Kultury Bartosza 7, 63-430 Odolanów

 

Tel 62-733-13-08 dalej zwany Organizatorem

 

§2

 

Miejsce i czas imprezy

 

 1. Park Natury, Brama, Bartosza 7, 63-400 Odolanów
 2. Termin 16.09.2017r.
 3. Rozpoczęcie imprezy godzina 14:40
 4. Zakończenie imprezy godzina 17:00

 

§3

 

Uczestnictwo w imprezie

 

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem.

 

§4

 

Postanowienia organizatora imprezy Złoty Karp

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Zagrody – terenu imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

 • Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
 • b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
 • c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

 

 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie tylko i wyłącznie na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. W ramach Złotego Karpia Organizowany jest Rajd Rowerowy
 5. Uczestnicy Rajdu Rowerowego zgadzają się na ustalenia zawarte w regulaminie Rajdu Rowerowego Złoty Karp
 6. Organizator wyznacza trasę oraz opiekunów wycieczki
 7. Regulamin Rajdu rowerowego z jego trasą ustala załącznik nr 3 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO ZŁOTY KARP
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyjazd oraz odjazd uczestników imprezy w szczególności cyklistów
 9. Uczestnicy imprezy Złoty Karp przyjeżdżają i wyjeżdżają na własny koszt oraz własną odpowiedzialność

 

 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, złe warunki atmosferyczne itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

§ 5

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 

 • w siedzibie organizatora Odolanowski Dom Kultury Bartosz 7, 63-430 Odolanów, na stronie internetowej www.odk.odolanow.pl

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.